Monika Masariková, riaditeľka SSPI, raditeľka programu Vnútorná bezpečnosť

Monika Masariková je spoluzakladateľkou portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. V SSPI aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky SSPI a zároveň riaditeľky programu Vnútorná bezpečnosť. Predtým dva roky pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. Je absolventkou doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde v júli 2018 získala titul PhD.

Juraj Krúpa, riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana

Juraj Krúpa pôsobil na Ministerstve obrany SR, kde nadobudol skúsenosti s obrannou politikou, krízovým manažmentom, ako aj s bilaterálnymi a multilaterálnymi vzťahmi. V rokoch 2013-2016 pôsobil na Stálej delegácii SR pri NATO. Je držiteľom titulu PhDr. z medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvoval Program on Advance Terrorism Studies na George C. Marshall Center for Security Studies v Garmisch-Partenkirchene, v Nemecku, ako aj Program o bezpečnosti v ázijsko-pacifickom priestore na Univerzite národnej obrany v Pekingu. Hovorí plynule anglicky, nemecky a francúzsky.

Jaroslav Naď, spoluzakladateľ SSPI

Jaroslav Naď pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) do novembra 2018. Predtým (2014-2015) pracoval v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa organizácie Globsec, ktorej bola CEPI súčasťou. V rokoch 2003-2013 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy s dohľadom nad tvorbou strategických dokumentov a plánov, legislatívnych aktivít ministerstva a zahraničnými aktivitami rezortu a neskôr funkcie vedúceho sekcie obrany Stálej delegácie SR pri NATO. Pred pôsobením v rezorte obrany bol Jaroslav aktívny v rámci mimovládnych organizácií Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Euroatlantické centrum. Absolvoval magisterské a rigorózne štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj špecializované vzdelávanie v rámci Centra pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku a na European Security and Defence College v Bruseli. Jaroslav je študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Marian Majer, spoluzakladateľ SSPI, projektový spolupracovník

Marian Majer je spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Profesionálnu kariéru odštartoval ako novinár v televízii TA3 (2001) a denníku SME (2002-2004), kde pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva. Marian vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí aj ako prednášajúci na katedre politológie FIF UK v Bratislave.

Igor Šenkarčin, riaditeľ programu Kybernetická bezpečnosť

Dlhoročne pôsobil v medzinárodných a lokálnych spoločnostiach v odvetví informačných a komunikačných technológií, so zameraním najmä na sektor verejnej správy v rámci programu eGOV. V spolupráci s medzinárodnými tímami sa podieľal na transformácii zahraničných skúseností a riešení do prostredia inštitúcií štátnej správy pri implementácii národných informačných systémov z oblasti finančnej správy, justície, bezpečnostných riešení pre oblasti zabezpečenej komunikácie, elektronických identít, krízového manažmentu, alebo simulácií kritických procesov pre oblasti bezpečnostného výskumu.

V IBM bol riaditeľom pre odvetvie verejnej správy, regionálnym lídrom pre implementáciu korporátnych procesov, zastrešoval predaj služieb prostredníctvom siete obchodných partnerov IBM. V Siemense a neskôr Atose bol koncepčným architektom a zároveň lídrom pri implementácií zahraničných riešení v prostredí slovenského výskumu.

Vyštudoval informatiku na Slovenskej Vysokej Škole Technickej v Bratislave.

Maroš Kirňák, associate fellow

Maroš Kirňák je bývalým šefredaktorom portálu Cybersec.sk. Zároveň pôsobil ako riaditeľ programu Kybernetická bezpečnosť v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. V roku 2015 absolvoval polročný študijný pobyt v Estónsku na Tallinn University of Technology. V súčasnosti je študentom magisterského stupňa Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – európske štúdia. V rámci štúdia i vo voľnom čase sa venuje problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti.