Dopad ruskej agresie na Ukrajine na adaptáciu NATO

 

Riaditeľ programu pre obranu a bezpečnosť Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa sa podieľal na odbornej publikácii “Understanding Strategic Adaptations: Security Strategies and Policies After 2014″, ktorá vyšla v spolupráci so STRATPOL s podporou Vyšehradského fondu.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k riešeniu nedostatku odborných štúdií venovaných štátom Východného partnerstva. Zámerom projektu je taktiež prispieť k vytvoreniu programu bezpečnostných štúdií na Ukrajinských univerzitách. Partnermi projektu sú Hennadiy Udovenko Diplomatická akadémia Ukrajiny a Mechnikov Odessa Národná univerzita.

Publikácia si kladie za cieľ analyzovať koncepčné a politické zmeny v aktuálnom medzinárodnom bezpečnostnom prostredí. Hlavným východiskovým bodom bola štúdia strategickej adaptácie po roku 2014, ktorá súvisí s anexiou Krymu a vypuknutia Ukrajinsko-Ruského konfliktu. Poskytuje prehľad o bezpečnostných politikách Ruskej federácie a Ukrajiny a následne analyzuje vybrané krajiny a organizácie počnúc od globálnych hráčov ako sú Európska únia, NATO, USA, Veľká Británia, Čína po regionálnych hráčov ako sú Poľsko, Slovenská republika a Rumunsko. Metodológia týchto štúdií vychádza z obsahovej analýzy vybraných štátov a entít, ich strategických dokumentov, ktoré boli aktualizované reflektujúc nové vnímanie hrozieb, ktorým tieto štáty a organizácie čelia.

Projekt je vnímaný ako základný kameň pre budovanie udržateľného programu bezpečnostných štúdií, ktorý by mal byť postupne integrovaný do univerzitného učebného plánu. Výsledkom projektu by mal byť rozvoj špecifických kapacít na univerzite, ktorý umožní špecializáciu výučby a kurzov venovaných bezpečnosti vrátane získania vedomostí a poznatkov pre vyučujúcich pre ich ďalší výskum a štúdium.

Nižšie je preklad štúdie venovanej adaptácii NATO. Celú knihu si môžte stiahnuť tu.

NA STIAHNUTIE

SÚVISIACE PROJEKTY